Tijela državne uprave


- Ministarstvo financija BiH

- Minisatrstvo obrane BiH

- Federalno ministarstvo obrta i poduzetništva

- Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja

- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

- Regulatorna agencija za električnu energiju u FBiH

- Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje

- Registar vrijedonosnih papira FBiH Sarajevo

- Agencija za nadzor osiguranja FBiH

- Regulatorna agencija za komunikacije BiH

- BHANSA Agencija za pružanje usluga u zaračnoj plovidbi BiH

- Ured za reviziju instutucija u BiH

- Centralna izborna komisija BiH

- Državna agencija za istrage i zaštitu BiH

- UINO Uprava za neizravno oporezivanje BiH